مرکز خرید تفاله مرغوب دامی

مرکز خرید تفاله مرغوب دامی نیاز دامداری های صنعتی به انواع جیره ارزان را تامین کرده و انواع خوراک های گیاهی را مطابق با نیاز دام عرضه میکند

تفاله دامی