ضایعات بادام زمینی خوراک گاو شیری پرواری

میزان و نحوه ی استفاده از خوراک ضایعات بادام زمینی در خوراک گاوهای شیری و پرواری چگونه است؟