مرکز خرید تفاله مرغوب دامی

مرکز خرید تفاله مرغوب دامی نیاز دامداری های صنعتی به انواع جیره ارزان را تامین کرده و انواع خوراک های گیاهی را مطابق با نیاز دام عرضه میکند 

نرخ فروش تفاله زودبار مرغوب

نرخ فروش تفاله زودبار مرغوب از سایر خوراک های دام و طیور ارزان تر است. چرا تفاله ها تا این اندازه مورد توجه دامداری ها قرار گرفته اند؟

فروش انواع تفاله دامی مرغوب

فروش انواع تفاله دامی مرغوب برای تامین ارزان تر جیره صورت می گیرد. آیا تفاله های گیاهی می توانند نیاز های تغذیه ای دام را تامین کنند؟