مرکز خرید سیلاژ دامی بسته بندی

مرکز خرید سیلاژ دامی بسته بندی بازرگانی کهن می باشد. آیا این جیره را می توان به عنوان بخشی از جیره اصلی قلمداد کرد؟ قیمت این جیره مناسب است؟

سیلاژ ذرت بسته بندی

مرکز خرید سیلاژ دامی بسته بندی بازرگانی کهن می باشد. آیا این جیره را می توان به عنوان بخشی از جیره اصلی قلمداد کرد؟ قیمت این جیره مناسب است؟

ویژگی سیلاژ خوب

برای تکمیل جیره نیاز است علاوه بر خوراک های دانه ای از سایر جیره های ارزان نیز استفاده شود.

سیلاژ ذرت یکی از خوراک های پر انرژی برای تامین جیره است.

سیلاژ ذرت هم خصوصیات دانه را دارد و هم خصوصیات مواد علوفه ای را.

نقش اصلی بسته بندی در تولید سیلاژ، جلوگیری از کپک زدن و فساد و مهم تر از آن کنترل روند تخمیر است.

استفاده از سیلاژ بسته بندی این مزایا را دارد :

  • حفظ ماده خشک
  • جلوگیری از فساد
  • ارتقا دادن روند تخمیر
  • درجه هضم بیشتر
  • تولید شیر و گوشت بیشتر
  • بهبود باروری.

تعیین ماده خشک سیلو در مزرعه

برای سنجش این شاخص باید مقداری از گیاه خرد شده را در دست فشره کنیم و آن را به شکل یک توپ در آوریم.

  • اگر گلوله گرد بماند ولی دست خیس نشود یعنی گیاه 25 تا 30 درصد رطوبت دارد.
  • اگر گلوله آرام باز شود بین 30 تا 40 درصد ماده خشک دارد .
  • اگر گلوله سریع باز شود و پاشیده شود یعنی گیاه بیش از 40 درصد ماده خشک دارد.

مرکز خرید سیلاژ دامی بسته بندی بازرگانی کهن تجارت نیکنام می باشد

تنوع بخشی به جیره می تواند در خوش خوراک شدن آن و افزایش ارزش تغذیه ای فراورده های دامی تاثیر خوبی داشته باشد.