قیمت سیلاژ ذرت بسته بندی درجه یک

قیمت سیلاژ ذرت بسته بندی درجه یک چقدر است؟ یک سیلاژ خوب و باکیفیت باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا بتواند در جیره دام قرار بگیرد؟

محصولات جانبی ذرت

قیمت سیلاژ ذرت بسته بندی درجه یک چقدر است؟ یک سیلاژ خوب و باکیفیت باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا بتواند در جیره دام قرار بگیرد؟

ویژگی های اصلی سیلاژ خوب

سیلاژ ذرت یکی از منابع خوراکی پر انرژی برای دام ها است. سیلاژ ذرت هم خصوصیات دانه را دارد و هم خصوصیات مواد علوفه ای را. سیلاژ ذرت نسبت به سایر علوفه ها پروتئین خام کمتری دارد و انرژی هضم پذیر بیشتری دارد.

یک سیلاژ خوب و با کیفیت باید این ویژگی ها را دارا باشد :

  • سیلاژ خوب باید رنگ زیتونی داشته باشد
  • همچنین از اسید لاکتیک بالا برخوردار باشد.
  • دارای رطوبت کافی باشد
  • بدون سوختگی و آفتاب زدگی باشد
  • بدون کپک زدگی باشد

تامین خوراک های پایه به سبب وارداتی بودن ممکن است با تاخیر انجام شود.

از این رو به کار گیری انواع جیره های جایگزین می تواند به تکمیل جیره کمک کند.

همچنین تنوع بخشی به جیره می تواند به خوبی در خوش خوراک شدن آن و افزایش ارزش تغذیه ای فراورده های دامی کمک کند.

سیلاژ ذرت براحتـی تـا ۳۰ درصـد یـا نصـف مـاده خشـک خـوراک روزانه گاو شــیری را تأمیــن می‌کند.

تهیــه آن بســیار کم هزینــه اسـت.

به همین دلیل، اســتفاده از ایــن علوفــه باعث صرفه جویی بسـیار در هزینه هـای تولیــد شـیر می‌شـود.

همچنـین سیلاژ  ذرت بـرای تغذیــه گوسـاله های ۶ تــا ۱۲ ماهــه و گاو بسـیار مناسـب اسـت.

قیمت سیلاژ ذرت بسته بندی درجه یک از بازرگانی کهن تجارت نیکنام